четвртак, 20. август 2015.

Olive Oil Compound Kills Cancer Cells in 30 Minutes
Extra-virgin olive oil may rapidly kill off cancer cells while leaving healthy cells intact.

Extra-virgin olive oil (EVOO) already has a reputation as a superfood.  It contains an abundance of antioxidants that are proven to confer health benefits.

Studies show that one phenolic compound in EVOO – oleocanthal (OC) – provides many of the health benefits we see from diets rich in EVOO like the Mediterranean diet.

Recently researchers put oleocanthal from EVOO to the test against cancer. They found that OC can induce rapid death in cancer cells while leaving healthy cells intact.

The researchers from Hunter College, Rutgers University, and the Monell Chemical Senses Center investigated the effect of oleocanthal on prostate, breast, and pancreatic cancer cells.  They found that OC induced the loss of cell adhesion within as little as 30 minutes.  Within 24 hours 100% of the cancer cells were non-viable.

Oleocanthal works on lysosomes within the cancer cells.  Lysosomes are small organelles which are the cell's first line of defense against viruses and bacteria.  They are also the place where cells store waste.  Cancer cells have fragile lysosomal membranes compared to healthy cells. The OC breaks open the membrane around the lysosomes in cancer cells but leaves noncancerous cells intact.

Previous studies showed that oleocanthal from EVOO acts as a potent antioxidant as well as a nonsteroidal anti-inflammatory agent.  It also protects the brain by altering the neurotoxins beta-amyloid and Tau that are associated with Alzheimer's disease.

[Editor Sayer Ji's Note: One of the common criticisms against using so-called in vitro studies, that is, studies involving cells, to determine the value of a potential drug or natural compound in cancer research is that they don't necessarily apply to larger biological systems like tissues and whole organisms. While this is generally a fair assumption, in the case of foods like olive oil which attain direct contact with epithelial tissues in the alimentary canal (i.e. mouth to anus) upon common dietary consumption/exposure, the in vitro research may have special carry over of relevance in to in vivo systems, especially epithelial cancers of the gastrointestinal tract.]

Olive oil has been called the ancient fountain of youth.  It lowers the risk of heart attack and stroke. In fact, olive oil turns off the genes that turn on heart disease and inflammation.

But the bad news is that olive oil prices are spiking.  Poor harvests in Spain and Italy last year have led to a shortage of extra-virgin olive oil.      

That means more producers may be tempted to adulterate the oil to boost profits.  In past years, some producers have been caught adding cheap hazelnut, soy, or sunflower seed oil to bottles labeled "extra-virgin."

The term "extra-virgin olive oil" is legally regulated.  The term was invented in the 1960s when stainless steel milling technology allowed for the production of different grades of olive oil.  Extra-virgin olive oil can only be made from mechanically crushed olives.  It can't be refined in any way by chemical solvents or high heat.  It has to pass a chemical test.

Маслиново уље једињење Киллс Ћелије рака за 30 минута


Екстра дјевичанско маслиново уље може брзо убија ћелије рака, остављајући здраве ћелије нетакнут.

Екстра дјевичанско маслиново уље (ЕВОО) већ има репутацију као СуперФоод. Она садржи обиље антиоксиданса за које се показало да се посаветујем здравствене бенефиције.

Студије показују да једна фенолне једињење у ЕВОО - олеокантал (ОЦ) - пружа многе здравствене предности које видимо из исхрана богата ЕВОО као медитеранске исхране.

Недавно истраживачи пут олеокантал од ЕВОО на пробу против рака. Они су утврдили да ОЦ може изазвати брзу смрт у ћелијама рака, остављајући здраве ћелије нетакнут.

Истраживачи из Хунтер Цоллеге, Рутгерс универзитету, и Монелл Цхемицал Сенсес Центер истраживао утицај на олеокантал простате, дојке, панкреаса и ћелија рака. Они су открили да ОЦ индукује губитак ћелијске адхезије унутар за мање од 30 минута. Року од 24 сата 100% от ћелија рака нису били одрживо.

Олеокантал радови на лизозома унутар ћелије рака. Лизозоми су мале органеле које су прва линија ћелији одбрану против вируса и бактерија. Они су такође место где ћелије складишти отпад. Ћелије рака имају крхке лизозомне мембране у односу на здраве ћелије. Тхе ОЦ паузе отвори мембрану око ћелија рака у лизозома али оставља неканцерозних ћелије нетакнут.

Претходне студије показала да олеокантал из ЕВОО делује као снажан антиоксидант као и нестероидних анти-инфламаторног средства. Такође штити мозак променом неуротоксини бета-амилоид и Тау који су повезани са Алцхајмеровом болешћу.

[Едитор саиер Ји Белешка: Један од најчешћих критика против коришћења такозваних ин витро студијама, то јест, студије укључују ћелије, одредити вредност потенцијалног лека или природно једињење у испитивањима рака је да они не односи се увек на већи биолошки системи као што су ткива и целокупног организма. Иако је ово генерално фер претпоставка, у случају хране као што су маслиново уље које остваре директан контакт са епителних ткива у пробавном каналу (нпр уста да ануса) након заједничког исхрани потрошње / излагања, ин витро истраживање може имати посебну пренети у релевантност се на ин виво системи, посебно епителијалне карцинома гастроинтестиналног тракта.]

Маслиново уље је назван древни фонтану младости. То смањује ризик од срчаног и можданог удара. У ствари, маслиново уље искључује гене који узбуђује срчаних обољења и упале.

Али лоша вест је да су цене маслиново уље убацује. Лоше жетве у Шпанији и Италији прошле године довели су до недостатка екстра дјевичанско маслиново уље.

То значи да више произвођача могу бити у искушењу да покварити уље за повећање профита. У последњих неколико година, неки произвођачи су ухваћени додајући јефтини лешник, соју или сунцокрет уље на боце са ознаком "екстра-девица."

Термин "екстра дјевичанско маслиново уље" је правно регулисан. Термин је измишљен у 1960 када је то дозвољено од нерђајућег челика глодање технологија за производњу различитих разреда маслиновог уља. Екстра дјевичанско маслиново уље може се вршити само од механички гњецених маслина. То се не може рафинирани ни на који начин хемијским растварача или високим температурама. Он мора да прође хемијску тест.

Нема коментара:

Постави коментар